תחילת עבודות

עם קבלת היתר הבניה וטרם תחילת הבניה, יש לקבל אישור תחילת עבודות.
האישור יאפשר חיבור מים וחשמל זמני לצורך עבודות הבניה.
הבקשה לקבלת אישור תחילת עבודות תוגש ע"י האחראי לביצוע הביקורת,
בליווי טפסי מינוי חתום ע"י בעל ההיתר (טופס ג-1, טופס ג-6).
על מנת לקדם את התהליך בצורה יעילה ומהירה, יש למלא אחר הדרישות לאישור תחילת עבודות על פי המפורט.

 

לנוחיותכם מצורפת רשימת תיוג למסמכים הנדרשים לאישור תחילת עבודות.

 

מסמכים נדרשים לאישור תחילת עבודות

 

בנוסף יש להגיש את הטפסים הבאים:

 

במידה ונדרש בהיתר מכון בקרה, יש להגיש בנוסף את הטפסים הבאים:

 

כמו כן, ישנה חובה על גידור המגרש בגבולותיו בגדר איסכורית לבנה או ש"ע בגובה 2 מ"ר לפחות
באופן שישאיר מעבר תקני להולכי רגל המאפשר נגישות.
על הגדר יותקן שלט ובו יפורטו - מהות הבניה, אדריכל, בעלי ההיתר, קבלן מבצע, אחראי לביקורת.

 

יש למלא את הטפסים באופן ממחושב בלבד ולהחתים בחותמת בעלי עניין (לא יתקבלו טפסים אשר מולאו ידני).
את הטפסים יש לשלוח בדואר אלקטרוני בלבד: bakaratbitzua@gedera.muni.il

לאחר בדיקת כל המסמכים ותקינותם יופק אישור תחילת עבודות עד 5 ימי עסקים.