דף מידע כללי (לא להיתר)

דף מידע שלא לצרכי היתר/בניה, יכיל מידע כללי ואת זכויות הבניה במקרקעין.
המידע כרוך בתשלום ויופק עד 30 ימי עסקים מיום קבלת פרטי הבקשה למידע וקבלה על אישור תשלום האגרה.

להזמנת דף מידע

 

בקשת מידע להיתר

מידע מפורט על המקרקעין, יכלול את זכויות הבניה, תנאים לקבלת היתר והמגבלות בקרקע.
יש לציין כי תיק המידע כפוף לתכניות ולחוקים לעת הגשת הבקשה להיתר.

הבקשה תוגש ע"י אדריכל דרך מערכת מקוונת "רישוי זמין". עורך הבקשה יצרף מפת מדידה עדכנית לשנה, תמונות של המגרש מארבע פינותיו (כולל עצים) ואישור תשלום אגרת המידע.

המידע כרוך בתשלום ויופק עד 30 ימי עסקים מיום קבלת פרטי הבקשה למידע וקבלה על אישור תשלום האגרה.

להזמנת דף מידע

 

תנאי סף להגשת הבקשה, הם:

  • מפת מדידה תקפה לשנה (להלן הנחיות לעריכת מפת מדידה)
  • צילומי המגרש מארבע פינות המגרש, כולל צילום עצים
  • פירוט מהות הבקשה
  • תשלום אגרת מידע
  • טופס בקשה לפטור ממדידה

 

הנחיות נוספות

 

עריכת מפת מדידה

 

תעריפי תשלום לבקשות מידע

לאחר הזמנת דף המידע תישלח דרישת התשלום במייל למגיש הבקשה.