הנחיות להגשת בקשות להיתר

בקשות להיתר מוגשות ברישוי זמין ע"י עורך הבקשה, על הבקשה לכלול את פרטי הקשר של מבקש הבקשה (התושב).
תנאי להגשת בקשה להיתר הינו תיק מידע עדכני לשנתיים האחרונות.

 

ניתן להגיש בקשה להיתר בשני מסלולים:

בקשה להיתר ללא הקלות

תשלום המקדמה עבור אגרת בניה במסלול ללא הקלות, תופק עם קליטת הבקשה במערכת רישוי זמין. דרישת התשלום תשלח לעורך הבקשה להמשך טיפול.

 

בקשה להיתר הכוללת הקלות

לבקשה הכוללת הקלות, יצרף עורך הבקשה ברישוי זמין את נוסח ההקלות המבוקשות. לאחר קליטת הבקשה, יופק בוועדה נוסח פרסום ותישלח דרישת תשלום מקדמה לעורך. יובהר כי האחריות על נוסח ההקלות והתאמתן לבקשה הינה באחריות עורך הבקשה.
לאחר גמר שלב הפרסום, על עורך הבקשה להשלים במערכת רישוי זמין את כל תנאי הסף לקליטת הבקשה.

בקשה אשר לא תעמוד בתנאים המקדימים - תוחזר לעורך הבקשה להשלמת הדרישות.

הסבר לתקנות המהנדסים והאדריכלים - רישוי וייחוד פעולות

 

טפסים כלליים לבקשות להיתר

 

הנחיות ומסמכים לבקשות עם הקלות

 

הנחיות לעריכת מפת מדידה

 

התרת שינויים בסמכות מהנדס

הנחיות להגשת בקשות להיתר