תכנית מתאר גדרה (453-0340554)

תכנית המתאר הכוללנית של גדרה אושרה בפברואר 2019.
התכנית הכוללנית מהווה בסיס למדיניות התכנון של גדרה תוך מתן מענה לשנת יעד 2040
לא ניתן להוציא היתרי בניה מתוקף תכנית המתאר הכוללנית.

 

דו''חות