הנחיות להגשת תכנית מתאר

תכנית מתאר מפורטת (תב"ע) מגדירה את יעוד הקרקע, זכויות הבניה, השימושים המותרים והוראות הבינוי.

בעל עניין רשאי להגיש תכנית מפורטת.

קוים כחולים - תכניות מקוונות בסמכות מקומית ומחוזית

 

תכנית בסמכות מקומית

בסמכות הוועדה המקומית גדרה לדון בתכניות המבקשות שינויים על פי סעיף 62א(א) לחוק התכנון והבניה.

 

תכנית בסמכות מחוזית

תכנית בסמכות מחוזית תקבל את התייחסות הועדה המקומית, הסמכות לאשרה נתונה בידי הועדה המחוזית.

 

תכנית בינוי ופיתוח